Pošaljite e-mail
PRETRAGA             NAŠE INVESTICIJE             NAŠA PONUDA               O NAMA             KONTAKT             GDJE SMO?             PRAVNI SAVJETI
Home  »  Pravni savjeti
Pravni savjeti

Kao stranci kako investirati u nekretnine u R Hrvatskoj?
Svi stranci iz EU mogu slobodno kupovati nekretnine u R Hrvatskoj kao i hrvatski državljani,osim poljoprivrednog zemljišta i nekretnina u okviru nac. parkova i parkova prirode te drugih zaštićenih nekretnina.
Kupljenu nekretninu mogu slobodno :koristiti,iznajmiti,prodavati,založiti,darovati,renovirati,graditi i činiti sve kao pravi vlasnik.
Za stance iz Eu važi samo formalnost da prije potpisa Ugovora moraju u poreznoj Upravi ishodovati OIB (porezni broj – registraciski broj za plaćanje poreza, troškova i ostalo)koji traje od 3 do 15dana od dana zahtijeva.OIB je obavezno imati prije potpisivanja Glavnog Ugovora. Pri upisu u zemljišne knjige potrebno je priložiti potvrdu Ureda za Urbanizam da se kupljeno zemljište ne nalazi u poljoprivrednoj zoni ili i nacionalnom parku ili parku prirode.
Za sve ostalo važe zakoni kao i za hrvatske državljane.

Kako mogu kupiti ruski državljani koji nisu iz EU?
Ruski državljani kao i ostali van EU mogu steći nekretninu u R Hrvatskoj na osnovu reciprociteta,tj po uvijetima kako hrvatski državljani mogu steći nekretninu u njihovoj državi. To je uobičajena procedura: ili se kupuje bez ikavih prepreka ili sa dozvolom ministarsta u R Hrvatskoj koja može potrajati i do tri mjeseca. Ruski državljani trebaju dozvolu koja se čeka cca 3 mjeseca.Ishodovanje dozvole se može tražiti putem odvjetnika ili javnog bilježnika.

Dali stranci mogu osnovati tvrtku u R Hrvatskoj i baviti se trgovinom nekretnina?
Da ,strani državljani imaju pravo osnovati tvrtku u R Hrvatskoj i kupovati na tvrtku nekretnine,prodavati ,graditi i ostalo kao i hrvatski državljani, osnivanje tvrtke traje cca 15 dana ,i cijena je cca 1000 eura (7400kn) osnivanje i dokumentacija je (20000kn) cca 2800eura kao minimalni osnivački kapital.Dokumente mogu pripremiti javni bilježnik ili odvjetnik.

Koliko je godišnji trošak održavanja tvrtke?
Minimalni godišnji trošak ako trvtka ne radi (u mirovanju ) je cca 400 eura(3000 kn)za
računovodstvo koje vodi dokumentaciju te za minimalne poreze u svezi tvrtke.

Koliko stranci kupuju nekretnine u Novigradu?
Prema našoj procijeni stranci kupuju cca 80% svih nekretnina ponuđenih na području Grada Novigrada i okolice.

Dali su veći troškovi za strance vlasnike nekretnina u odnosu na hrvatske državljane?
Ne, troškovi su u potpunosti isti,tj plaća se po istoj tarifi :struja voda ,odvoz smeća, itd.

Koji stranci kupuju nekretnine u Novigradu ?
Većinom su to Italijani,Slovenci , Austrijanci , a ponekad Nijemci,Englezi,Mađari,Slovaci,Česi i ostali.Često se u jednoj zgradi sa 8 apartmana nađu kao kupci 5 nacionalnosti.

Što pitati u Agenciji kada ste u prvom posijetu?
U prvom posijetu Agenciji biti će vam traženo da dostavite svoje osobne podatke radi evidencije i sklapanja Ugovora o posredovanju.Osobni podaci su Tajni i čuvaju se isključivo za internu uporabu.
Potrebno je objasniti agentu :kakvu nekretninu želite:kuću ,stan ,apartman,zemljište,itd,za koju namjenu se planira koristiti (poslovnu ili privatno korištenje),koliko osoba će to koristiti (jedan apartman sa jednom spavaćom sobom,dvije sobe itd,koliko ležaja) u kojem periodu (vikendom, zimi i ljeti, samo ljeti itd) dali preferirate apartman u prizemlju, ili na katu , bliže moru ili nešto dalje ,bliže gradu ili van grada u mirnijim dijelovima,dali ste spremni za moguća renoviranja ili želite isključivo novogradnju,dali vam je bitan parking ili vrt i naravno iznos koji možete ili želite investirati.

Koliki su troškovi kod kupnje nekretnine?
Sve agencije koje nude u oglasima nekretnine postavljaju neto cijenu,tj cijenu bez troškova.
Troškovi su na cijenu nekretnine iz Kupoprodajnog ugovora:
3,75%agencijska provizija (provizija 3% sa 25%Pdv)
1-1,5%odvijetnik ili notar za uslugu sastava ugovora
cca 20 eur u kn takse notaru-bilježniku za ovijeru potpisa
cca 40eur u kn takse za uknjižbu u Zemljišne knjige pri Općinskom sudu
3% ili cca 0% porez na prijenos nekretnine (plaća se odjednom u roku od 15 dana od dana rješenja porezne uprave)
Sveukupno cca 8% do 9% od cijene koju dogovorite sa prodavateljem.
Koji su troškovi kod prodaje nekretnine:
Trošak kod prodaje je samo agencijska provizija 3,75% (provizija sa 25%Pdv)

Dali postoji porez kod prodaje nekretnine?
Prodavatelji su oslobođeni plaćanja poreza kod prodaje osim u slučajevima kada su kupili i prodali iz špekulantskih razloga (unutar 3 godine) ili (više od tri nekretnine unutar 5 godina) obvezni su platiti porez na dobit na ostvarenu razliku. Više informacija mogu dobiti u poreznoj upravi Umag +385 /52/379-100.

Dali postoje troškovi ako ne kupimo a razgledavamo nekretnine preko agencije?
Klijenti koji sklope Ugovor o posredovanju ,razgledavaju objekte, raspituju se za cijene ,a ne pronađu odgovarajuću nekretninu iz ponude aencije Beatum doo, nisu obvezni plaćati naknadu, trošak ili proviziju, osim u slučaju da naknadno, preko druge agencije ili sami pokušaju i sklope pravni posao za ponuđene nekretnine od Agencije Beatum doo.

Kako je različit porez na prenos :kod nekih nekretnina 3% a ponekad 0%?
U R Hrvakoj je porez za prenos nekretnina 3% od vrijednosti iz Ugovora ako tu vrijednost porezna uprava prizna, ukoliko smatra da je iznos na Ugovoru nerealan razrezuju porez po prosijeku za takvu nekretninu na sličnom području.

Isključivo kod kupovine novogradnje,gdje je prodavatelj tvrtka iz R Hrvatske (obveznik PDV) porez se plaća 0% ( u cijenu uključen PDV).

Što je to idealni dio nekretnine upisan u zemljišnoj knjizi?
Idealni dio stvari (Članak 37. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine br. 91/96) 
- Kad postoji suvlasništvo neke stvari, uzima se da je ta stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), kojima je veličina određena veličinom suvlasničkih dijelova. 
- Idealni dio stvari je neodvojiv od suvlasničkoga dijela koji ga određuje. 
- U pravnom se prometu uzima da je idealni dio stvari samostalna stvar, sve što je određeno za stvari vrijedi i za idealne dijelove, ako nije što posebno propisano. 
- Svaki suvlasnik je vlasnik onoga idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakve pripadaju vlasniku, ako ih može izvršavati s obzirom na narav idealnoga dijela. 
- Suvlasnik smije samostalno pravno raspolagati svojim idealnim dijelom stvari, odnosno svojim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova pravna raspolaganja stvarima ako time ne dira u tuđa prava. Kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo pripada na posebnom pravnom temelju.

Što je Etažno vlasništvo?
Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnih dijelova nekretnine , a na nekretnini koja ima najmanje dva posebna dijela , te na kojoj postoje zajednički dijelovi nekretnine koji su neodvojivo povezani sa posebnim dijelovima te su vlasnici posebnih dijelova ujedno suvlasnici zajedničkih dijelova nekretnine u visini svog posebnog dijela e podijeljeno na dva ili više dijelova a prema planu(nacrtu) i tekstualnom dijelu (Ugovor o diobi vlasništva).Na planu (nacrtu) označeni su 
različitom bojom pojedini dijelovi neke nekretnine, a u Ugovoru o diobi su tekstualno opisani njihovi dijelovi i kome pripadaju od suvlasnika.Jedan dio može biti i zajednički i koristi svim suvlasnicima.

Dali kupac prve nekretnine plaća porez na prijenos?
Samo hrvatski državljani ne plaćaju porez kod kupovine prve nekretnine ,zavisno o broju članova obitelji te o veličini nekretnine ,te potvrdom da ne posijeduju drugu nekretninu mogu biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos nekretnina.Više informacija mogu dobiti u Poreznoj upravi Umag na broj tel +385/52-379-100.

Kako teče postupak kupnje?
Uobičajeno je da nakon pregleda nekretnine i utvrđivanja uvijeta kupoprodaje kupac plaća Kaparu (Aru) (odustatninu) (depozit kao garanciju) iznos prodavatelju prilikom kojeg se sastavlja Potvrda o Kapari ili Predugovor. Uobičajeno se ne ovijerava kod javnog bilježnika. Prema dogovoru se sklapa Glavni ugovor na kojem prodavatelj ovijerava potpis kod javnog bilježnika(notara),kupac potpisuje ali neovijerava potpis (samo u specifičnim slučajevima).
Ovijereni ugovor se šalje u Zemljišnu knjigu Općinskog Suda u Bujama na uknjižbu vlasništa,jedna kopija na poreznu upravu Umag radi razreza poreza na kupljenoj nekretnini, jednu kopiju zadržava kupac, jednu prodavatelj,a jedna ostaje kod javnog bilježnika. Sa ovijerenim Ugovorom kupac može isti dan obaviti prijenos brojila za struju i vodu na svoje ime.
Distributivni centar za El Energiju za Novigrad i okolicu je Elektroistra Buje -Buje tel 052/527300
za vodomjere je Vodovod Buzet poslovnica Buje tel 052-772339
za odvoz smeća "6 maj" Umag tel 052-741585. 
Za prijenos brojila (za vodu i el energiju)je potrebnoje imati stanje brojila,Kupoprodajni Ugovor (fotokopiju ) ili najbolje jedan stari račun od bivšeg vlasnika.Za prijenos je potrebno da kupac fizički odnese dokumente jer se potpisuju novi Ugovori. 
Za komunalnu naknadu je dovoljno poslati Ugovor Fax-om u Grad Novigrad na broj 052-758260.
za odvoz komunlno otpada dovoljno poslati Ugovor Fax-om u 6 Maj dd Umag na broj 052741557.

Što je Potvrda o Kapari(odustatnina)?
To je dokument koji vlastoručno potpisuju Prodavatelj i Kupac nekretnine, kojom prodavatelj potvrđuje primitak kapare te se obvezuje po dogovorenim uvijetima i roku sklopiti Glavni Ugovor, a kupac da će isplatiti preostalu cijenu u zadanom roku radi kupnje dogovorene nekretnine.
Ukoliko kupac odustane od kupnje ili ne isplati prodavatelja u zadanom roku gubi plaćeni iznos te nema pravo na povrat, kada prodavatelj odustane od sklapanja Glavnog Ugovora mora nadoknaditi eventualnu štetu kupcu te ispaltiti dvostruki iznos Kapare.
U praksi su to vrlo rijetki slučajevi.

Koliko je iznos Kapare?
Kaparom se smatra iznos koji kupac uplaćuje kao jamstvo da će zaključiti glavni ugovor , uobičajena kapara je 10% od vrijednosti cijene nekretnine, iznos preko 10% obično se smatra avansom. U slučaju odustajanja od zaključenja glavnog ugovora , bilo koje strane suprotna strana ima pravo tražiti zaključenje glavnog ugovora ili zadržati kaparu ako je krivnja na strani kupca ili obrnuto tražiti povrat dvostruke kapare, a jednako tako i ako je kapara ugovorena kao odustatnina Uplaćeni iznos preko ugovorenog iznosa kapare je avans i on se vraća kupcu pod uvjetom da je tako ugovoreno ili ako se ugovorne strane slažu , da neće zaključiti glavni ugovor prodavatelj može zadržati kaparu ali je obvezan vratiti avans kupcu.

Što je Predugovor?
Predugovor je dokument između kupca i prodavatelja kojim su utvrđeni svi bitni elementi kupoprodaje :kupac,prodavatelj,predmet kupoprodaje,cijena,način plaćanja,stupanje u posjed,
plaćanje troškova,itd. Sa predugovorom koji ima ovjerene potpise kod javnog bilježnika, moguće je upisati predbilježbu u Zemljišnoj knjizi kao sigurnost da će kupac biti upisan kao vlasnik nakon Glavnog ugovora.

Što je Kupoprodajni Ugovor?
Kupoprodajni Ugovor je glavni ugovor koji ima sve elemente kupoprodaje te sadrži Tabularnu Izjavu (izjava prodavatelja da se kupac može knjižiti u Zemljišnoj knjizi kao vlasnik) ovjerava se kod javnog Bilježnika, i služi kao osnova za razrez poreza, to je jedini dokaz vlasništva kada vlasništvo nije uvedeno u zemljišne knjige.

Kako platiti cijenu iz Ugovora?
Plaćanje kapare se često obavlja "u gotovini" kada kupci ili prodavatelji nisu tvrtke-poduzeća, kao poduzeća plaćanja se obavljaju putem računa u banci. Cijena iz Ugovora se plaća putem računa u Banci. Stranci su obvezni plaćati putem računa u Banci. 
Uobičajeno je da stranci otvore nerezidentni račun u banci u Novigradu .Na svoj račun pošalju novac iz strane zemlje. Kod potpisa glavnog ugovora prodavatelj može otvoriti u istoj banci račun, te se prijenos obavlja u istom trenutku i kupac može odmah dobiti ovijereni kupoprodajni ugovor sa 
tabularnom izjavom da se može knjižiti kao vlasnik.
Ukoliko se šalje novac iz druge zemlje uvijek postoji nekoliko dana (neizvijesnosti) do potvrde da je nekretnina kupljena i plaćena. Zato preporučamo postupak kada se obavlja sve u jednom danu.
Isto tako ne preporučamo plaćanje na rate (osim kada su prodavatelji provijerene građevinske tvrtke i kada je gradnja u toku) jer u slučaju spora dovode kupca i prodavatelja u kompliciraniji spor, koji može završiti na sudu.

Ako ste vlasnik nekretnine dali plaćate porez kod prodaje?
Prodavatelj plaća porez na dobit ako prodaje nekretninu prije od 2 godine od dana stjecanja nekretnine ili ako prodaje više od tri nekretnine unutar pet godina, više informacija vam može dati Porezna Uprava.

Dali postoji garancija na kvalitetu nekretnine?
Kada se nekretnina kupuje od privatne osobe , kupuje se po sistemu viđeno -kupljeno, s time da prodavatelj ne skriva bitne nedostatke predmeta podaje, tj. prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke predmetne nekretnine . U kupovini od pravne osobe, tvrtke, kada se radi o novogradnji, kupac ima pravo na granciju koja je različite duljine trajanja :za ugradbene aparate i uređaje , za završne radove te za statiku zgrade, a u skladu sa zakonom o gradnji. Garancija se dobiva direktno, kada se kupuje od građevinske firme, ili se prenosi sa građevinske firme na investitora ,a zatim na krajnjeg kupca kada investitor nije graditelj.Dobro je imati informacije o graditeljima koji su obavljali gradnju kako zbog reklamacija tako i zbog sitnih popravaka ili renoviranja koje će najbolje obaviti one firme koje su gradili zgradu.

Kada stupate u posjed nekretnine?
U R Hrvatskoj je uobičajeno da se kod Kupoprodajnog ugovora predaju ključevi od nekretnine ,odnosno da se kupac uvede u posjed kupljene nekretnine.

Tko plaća porez na promet nekretnine?
Porez na promet plaća kupac nekretnine ,samo u slučaju da se kupac i prodavatelj drugačije dogovore , ali i u tom slučaju, ako porez ne bude plaćen kupac riskira svoju nekretninu jer će porezna uprava potraživati porez na toj nekretnini ovrhom .

Kada se plaća porez na promet nekretnina?
Porez na promet nekretnina se plaće u roku od 1- 2 mjeseca, zavisno od broja predmeta u Poreznoj Upravi.Plaćeni porez nije uvijet za uknjižbu nekretnine u Zemljišnoj knjizi.

Kada se plaća provizija agenciji?
Agenciska provizija se plaća na dan sklapanja Kupoprodajnog Ugovora a prema ispostavljenom računu Agencije Beatumd.o.o.Novigrad.

Koji su troškovi nakon kupnje apartmana vezani za održavanje ?
Prosiječno za jedan apartman u Novigradu koji se koristi većinom preko ljeta troškovi su :električna energija cca 30 eura,vode 10 eura,komunalna davanja 5 eura, odvoz smeća 5 eura(mjesečno kada se koristi stan)godišnji porez na vikend nekretnine je cca 2 eura po m2.

Kako dobiti OIB?
Zahtijevom u Poreznoj Upravi Umag uz priloženu fotokopiju putovnice.

Kako se može opremiti novokupljeni stan sa namještajem?
Uglavnom sve tvrtke koje se bave prodajom namještaja (osim velikih šoping centara) izabrani namještaj dovoze i ugrađuju u novokupljeni stan ili kuću (uobičajeno bez extra naknade).

Dali se može uvesti namještaj iz inozemstva?
Namještaj se ima pravo uvesti radi opremanja kuće ili stana ali se u praksi pokazalo neisplativo s obzirom na vrlo malu razliku u cijeni,nemogućnosti montaže, nevažećim garancijama,standardima priključaka ,transportne troškove,itd.

Kako i gdje otvoriti račun u banci za transfer novca?
U Novigradu možete otvoriti nerezidentni račun za plaćanja u sljedećim bakama:
IKB Novigrad, Laguna banka Novigrad, Erste & Steiemarkishe Bank te u drugim bankama koja imaju poslovnice u Poreču ili Umagu.,

Dali stranac može dobiti kredit u Banci u R Hrvatskoj za kupnju nekretnine?
Kredit za kupovinu nekretnine za osobno korištenje mogu dobiti samo hrvatski državljani zaposleni u R Hrvatskoj, svi ostali trebaju tražiti kredit u zemljama u kojima su zaposleni i ostvaruju prihode.
Mnogi kupci stavljaju pod hipoteku svoju nekretninu u svojoj zemlji i sa tim novcem kupuju nekretninu u R Hrvatskoj.

Kako provijeriti da su dokumenti "u redu"?
Nekretnine prije same prodaje provjerava Agencija Beatum, međutim provjeru kupac može povjeriti i javnom bilježniku ili odvjetniku (uz naknadu cca 50-100 eura) i to u trenutku Predugovora i u trenutku potpisivanja Glavnog Ugovora.Dokaz vlasništva u Republici Hrvatskoj je Izvod iz zemljišne knjige, tj vlasnički list, koji pod "A "opisuje nekretninu, pod "B" vlasnika, pod "C" eventualne terete ,hipoteke i drugo.Do neslužbene dokumentacije se može doći i uvidom u internet stranicu www pravosudje.hr

Dali se mogu kupiti nekretnine kada dokumentacija nije "uredna" ?
O savjetima za dokumentaciju koja nije uredna dobro je posavjetovati se sa odvjetnikom ili javnim bilježnikom prije potpisivanja bilo kakvog dokumenta o kupoprodaji.

Koliko se čeka upis u zemljšne knjige?
U Općinskom Sudu u Bujama upis traje od 5 do 10 dana od dana zaprimanja dokumenata na upis, ali već prvog dana se upisuje zabilježba(Plomba) koja dokument stavlja u prvi red za upis.

Kada je stan "u redu" sa građevinskom dokumentacijom?
Stan i apartman ima urdenu dokumentaciju kada je iz vlasničkog lista vidljivo upisan stan kao etažiono vlasništvo sa popisom svih prostora koji pripadaju stanu,takođek kada je upisan parking ili vrt kao pripadak stanu.Stan bi morao imati kao dokumentaciju na uvid: pravomoćnu građevinsku dozvolu,uporabnu dozvolu,potvrdu o samostalnim uporabnim jedinicama, te plan etažionih jedinica, sve uredno ovijereno od Ureda za urbanizam. Potrebno je provijeriti dali upisani stanovi imaju svu ovu dokumentaciju jer se u jednom periodu moglo etažirati stanove bez uporabne dozvole.Isto tako optički se može provijeriti dali je projekt stana i zgrade u kojoj se nalazi i u stvarnosti napravljen prema nacrtu.

Koja je nekretnina "u redu" sa zemljišno-knjiškom dokumentacijom?
Nekretnina mora biti upisana u zemljišne knjige pod pravim nazivom ,sadržajem i veličinama.
Prodavatelj -Vlasnik bi morao imati isto ime i prezime (zna se promjeniti udajom) te adresu boravišta u usporedbi sa osobnim dokumentom, Nekretnina nebi smjela imati hipoteke koje bi umanjivale vrijednost,zabranjivale ili ograničavale prodaju ili prijenos vlasništva. Ukoliko postoje kupac bi sa stanjem tereta treba biti prije upoznat kako bi realno procijenio moguću kupnju.Isto bi trebalo provijeriti sve zabilježbe,predbilježbe (dokumenti koji su na redu za upis ) kako bi se došlo do stvarnog stanja vlasničke dokumentacije.

Koje je trenutno stanje sa cijenama i ponudom ?
Cijene su od 1990 god do 2007 u prosijeku rasle 10% godišnje,i taj rast je zaustavljen te su cijene u padu od 2008 do danas u prosijeku 7% godišnje.U zadnjih 6 mjeseci primjećena je značajnija potražnja što bi mogla dovesti do stabiliziranja cijena i ponovnog rasta.

Dali se isplati investirati u nekretnine u Novigradu?
S obzirom na slične nekretnine u našem okruženju (Slovenija ,Italia) cijene nekretnina u Novigradu su i do 40% niže. Ulaskom u EU cijene će i u Novigradu značajno porasti Očekivani rast je i do 50% što predstavlja idealni trenutak investitorima za ulaganja u nekretnine.

Koje su zone najatraktivnije u Novigradu i okolici?
U Novigradu su najatraktivije zone Novigrad Centar ,Rivarela te Karpinjan jer je tu blizina plaže i grada te svih trgovina ,restorana cafe barova i ost.

Dali moramo plaćati boravišnu taksu ako smo vlasnici aparmana?
Boravišnu taksu plaćaju svi koji nisu sa stalnim boravištem u Novigradu, plaća se 1 eur /dan po osobi u sezoni i 0,80 eura /dan van sezone u Turističkoj zajednici Grada Novigrada.

Imali li provala i pljački vikendica u Novigradu?
Novigrad je vrlo siguran Grad, praktički ne postoji džeparenje,pljačka ili krađa po apartmanima i vilama.U Novigradu se ne stavljaju rešetke kao osiguranje protiv provala.Protuprovalna vrata se stavljaju na stanovima samo zbog navika kupaca koji dolaze iz drugih zemalja.

Kome povijeriti održavanje i čuvanje novokupljenih nekretnna?
Agencija Beatum obavlja održavanje nekretnina sa posebnim ugovorom ,također postoje posebne tvrtke koje se bave zaštitom.

Isplati li se investirati u kupovinu u prvom redu do mora?
Prvi red uz more je viječna investicija, kojoj cijena može samo rasti,najme gradnja uz more više nije dozvoljena u Republici Hrvatskoj zbog zaštite priobalnog pojasa.tako da vrijednost postojećih nekretnina uz more može vremenom samo rasti.

Kakve su razlike u cijeni od prvog reda do mora u odnosu na drugi ,treći itd.?
Npr. Daila (turističko mjesto 3km od Novigrada sa malim kućicama uz more, cijena kuće u prvom redu je 800.000 eur, drugi red 450.000 eur, treći i ostali 250-300.000 eur, to je u mjestima gdje je kuća u prvom redu sa privatnom plažom.

Kakve je kvalitete prosiječni apartman u novogradnji?
Prosiječni apartman u novogradnji ima sljedeću kvalitetu:vanjski zidovi cca 30 cm blok opeka,sa izolacijama cca 6cm,međukatne izolacije (estrih cca 6cm) pregradne zidove bez izolacije,sobe drveni pod, parket, ostali pod pločice vrijednosti cca 15 eur,protuprovalna vrata, pvc vanjsku stolariju, sa škurama na prozorima,unutrašnja vrata cca 200eura, jedno kupatilo sa wc,tuš kadom,umivaonikom ,bojlerom ,sa priključcima za stroj za pranje rublja, struja 220v, snage 5,5kw,voda priključak na gradski vodovod,te priključak na gradsku kanalizaciju,satelitsku antenu,klima uređaj te vanjski parking.

Kakve je kvalitete apartman za renoviranje u Centru u staroj kamenoj kući?
Stare kamene kuće u Novigradu su građene zidova debljine 60cm (dva reda kamenja i između zemlja) podovi i stropovi su drveni (drvene grede sa daskama) instalacije su obično trošne i zahtijevaju kompletnu zamjenu.temelji kuća nemaju hidroizolaciju, kao ni krovovi .Obnova tih stanova je moguća i zahtijevna ali sa vrlo lijepim rezultatima.

Gdje se može dobiti informacija za građevinske zone i uvijete građenja?
Za područje Novigrada sve informacije možete dobiti u Gradu Novigradu Veliki Trg u uredu za Urbanizam.tel +385/52 757055

Kako smo sigurni da je zemljište građevinsko?
Točan odgovor dali je zemljište građevinsko ili nije ,službeno se može dobiti u Uredu za urbanizam, i to sa zahjevom za "Izvod iz Prostorno planske dokumentacije"dobiveni plan ukoliko vam nije jasan odnesite najbližem arhitekti koji će vam ga razjasniti.

Što znači oznaka za zemljište :Urbanizirano,građevinsko,pod planom,moguća gradnja itd?
Prodavatelji često koriste terminologiju "Urbanizirano,građevinsko,pod planom" prava informacija je Izvod iz Plana za navedenu česticu, koji vam točno govori dali je moguća gradnja sada ili će možda biti u budućnosti,s obzirom na postojeće planove.

Kako provijeriti započetu gradnju?
Započetu gradnju je dobro provijeriti putem ovlaštenog arhitekte koji će usporediti građevinsku dokumentaciju sa količinom i kvalitetom izvedenog stana .

Koliko je komunalni doprinos ,vodni doprinos ,troškovi arhitekte i ostalo za ishodovanje građevinske dozvole u Novigradu (Riješenje o Uvjetima za uređenje prostora) manje kuće ili vikendice?
Komunalni doprinos za manje objekte u zoni Grada Novigrada je cca 110 kn/m3 ,vodni doprinos je cca 31,5 kn/m3, cijena projektne dokumentacije je cca 18eur(u kunama) i razne takse cca 100eur (u kunama)

Koliko su troškovi i takse za priključak struje,vode,kanalizacije za novu kuću?
Troškovi priključka sastoje se od takse za priključak + materijalni trošak priključak. Za vodu 7000kn +cca 600kn po brojilu,za električnu energiju 1250 kn +pdv/kw, min 5,5kw za manji objekt + materijalni trošak brojili ,atest itd, kanalizacije cca 0kn po stanu.

Kolika je cijena gradnje manje kuće prizemnice?
Cijena gradnje malje prizemnice zavisno do projekta i unutrašnje opreme po sistemu ključ u ruke iznosi od 750 do 900 eura +PDV + uređenje okoliša koje varira između 3000 eura do 20000 eura,zavisno o veličini i uređenju .

Gdje se moge provijeriti vlasnički dokumenti za Novigrad?
Vlasnički dokumenti se mogu provijeriti u Općinskom sudu u Bujama Istarska 1; 52460 Buje; Telefon: +385 52 725 230 Odjel zemljišne knjige,
radno vrijeme : ponedjeljak,srijeda,petak 8.30h do 11.30h a za pravne osobe utorak,četvrtak 10-11h

Kako saznati gdje se nalaze pracele koje smo nasljedili?
Identifikaciju parcela na terenu rade ovlašteni geodeti , a samostalno možete potražiti informaciju u Uredu za Katastar u Bujama Nikole Tesle 2,tel 052/772413 radno vrijeme: pon-petak od 8h do 13h, te vam oni službeno mogu dati Kopiju Plana sa vašim parcelama.

Kako upisati vlasništvo nekretnine koju smo nasljedili?
Vlasništo se upisuje u zemljišnoj knjizi u Sudu u Bujama sa zahtijevom i uplatnicom od 250 kn te Riješenjem suda o nasljeđivanju. Ukoliko ste stranac i riješenje je suda u inozemstvu, potrebno je prevesti Riješenje na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog prevoditelja.

Koji je postupak kada hrvatski građanin kupuje nekretninu sa kreditom od banke? 
Hrvatski državljanin kao kupac, prvo mora provijeriti u svojoj Banci uvijete te kreditnu sposobnost te do kojeg iznosa može kupovati nekretnine.Mora uzeti u obzir da su troškovi kod ovakve kupnje:naknada za odobrenje kredita, solemiziranje Ugovora o kreditu, razne takse za prikupljanje dokumentacije,troškovi odvjetnika ili agencije, te porez na prenos nekretnina ,te ih je dobro prvo ispitati prije ulaženja u potpisivanje predugovora.Nakon odluke o kupnji
sklapa se predugovor sa prodavateljem, ( kojemu preporučamo što manji iznos kapare, zbog rizika da se ne dobije kredit, bez obzira na usmena obećanja iz banke) Predugovor bi trebao imati klauzulu sa rokom isplate pune cijene od minimalno dva mjeseca.
Nakon prikupljenih svih dokumenata za vlasništvo stana, Banka šalje sudskog procijenitelja na procijenu stana. Sa predajom i svih ostalih dokumenata vezano za prihode ,jamce i ostalo, u banci šalju dokumentaciju na kreditni odbor koji daje konačnu odluku o odobravanju kredita. Jednom odobren kredit , u banci spremaju dva Ugovora, jedan o založnom pravu i jedan o kreditu. Sa pripremljenim ugovorima, kupac , i prodavatelj, ovijeravaju potpise na Ugovorima. Istovremeno potpisuju i kupoprodajni Ugovor bez tabularne izjave, Ugovor o založnom pravu (Hipoteci) se predaje na uknjižbu na Sud, nakon službenog riješenja o upisu , Banka isplaćuje po kupoprodajnom Ugovoru cijenu prodavatelju na tekući račun, nakon primitka prodavatelj ovijerava kod bilježnika Potvrdu o primitku novca te Tabularnu Izjavu kako bi se kupac mogao knjižiti kao vlasnik nekretnine.

Kako kupiti nekretninu koja ima upisanu hipoteku od Banke?
Kupac može kupiti nekretninu koja ima upisanu hipoteku na način da prije same isplate provijeri stvarni dug prema banci. Sa izvodom stvarnog stanja sa prodavateljem se dogovara isplata cijene iz ugovora na način da se dug Banci plaća direktno na račun banke a ostatak ako ga ima na račun prodavatelja. Banka nakon primitka izdaje Brisovno očitovanje sa kojim se skida upisana hipoteka U zemljišnoj knjizi u praksi se dešava prođe i do 10 dana od kada Banka primi novac do izdavanja brisovnog očitovanja. Zato se preporuča ukoliko je moguće najaviti takav posao u banci tako se Brisovno očitovanje izda što prije i tako smanji neizvijesnost kupca nekretnine. 

Kako placati racune vode, struje , poreza , kom davanja i os:? 
-isti postupak važi za "6Maj dd" Umag kao iza "Vodovod dd" Buzet

Od 01.kolovoza 2010. godine nije moguce placanje racuna na šalterima Elektroistre, radi ukidanja blagajni.

Placanje racuna i mjesecnih akontacija moguce je preko svih ustanova za obavljanje platnog prometa, a posebno Vam savjetujemo placanje:

Putem trajnog naloga;
Putem Internet bankarstva (potreban je poziv na broj te broj žiro racuna za uplatu elektricne energije koji se nalaze na Vašim uplatnicama);
Na blagajnama FINA-e (bez placanja naknade);
Na blagajnama Hrvatske Pošte (bez placanja naknada za kupce kategorije kucanstvo).

TRAJNI NALOG

Trajnim nalogom je placanja moguce ostvariti u Erste & Steirmärkische Bank, kao i preko Diners-a ili American Express-a.

Korporativne informacije:
O nama
Kontakt
Gdje smo?
Usluge:
Usluga praćenja gradnje
Ishodovanje dozvola za gradnju
Ostalo:
Financiranje
Pravni savjeti
© BEATUM D.O.O.
All Rights Reserved.
Novigrad

Mi smo agencija koja se bavi prometom nekretnina 10 uspješnih godina. Područje koje pokrivamo je Novigrad i šira okolica. Novigrad je malo mjesto i stoga poznajemo svaku kuću i njezinog vlasnika osobno i tako možemo garantirati kvalitetu kako pravnu (stvarno stanje) tako i građevinsku. U svom poslu djelomično radimo kao druge agencije, to jest posredujemo pri postojećoj ponudi, a posebnu važnost dajemo sistemu traženja nekretnina po željama kupaca.

Beatum d.o.o. Gradska Vrata 32, 52466 Novigrad / T/F: + 385 052 758 170 / M: + 385 091 201 7329 / E-mail: info@beatum.hr

Informacije o obradi osobnih podataka
Home     Mapa weba     Impresum     Kontakt          ▲ VRH
Izrada web stranica Sva prava zadržana. Uvjeti korištenja Beatum d.o.o. Novigrad Gradska vrata 32